Avaliación anual curso 2019-20

[Versión en castellano más abajo]

Para todo o alumnado de segundo ano e posteriores.

Prezados alumnos e alumnas do Programa de doutoramento en Tradución e paratradución:

A finais do vindeiro mes de maio (as datas exactas confirmaranse proximamente)  terá lugar a defensa anual do Plan de investigación e do Documento de actividades. Todas as sesións serán a distancia mediante o correo electrónico.

O alumno ou alumna terá que enviar ao enderezo doutoramento_paratraducion@uvigo.es os seguintes documentos en formato pdf:

-Plan de investigación

-Documento de actividades actualizado

-Informe sobre o Plan de investigación e sobre o Documento de actividades

prazo para remitir a documentacíón comunicarase proximamente. O tribunal avaliador poderá remitirlle ao alumnado durante a semana seguinte preguntas ou comentarios por correo electrónico.

No informe sobre o Plan de investigación e o Documento de actividades debe expoñerse o estado actual das investigacións e terá a seguinte estrutura:

 1. Resumo dos resultados máis relevantes e cumprimento dos obxectivos presentados no Plan de investigación. Exposición das dificultades atopadas (máximo 600 palabras).
 2. De ser o caso, exposición motivada de cambios nos obxectivos e accións previstas para os cursos sucesivos (máximo 600 palabras).
 3. De ser o caso, exposición motivada da necesidade de modificar o título da investigación (máximo 600 palabras).
 4. Expresión da satisfacción co labor de tutela do/a director/a ou directores/as de tese. En caso negativo, explicar as razóns (máximo 600 palabras).
 5. De ser o caso, anticipación motivada da necesidade de pedir unha prórroga ao remate do terceiro curso (máximo 600 palabras).
 6. Análise do Documento de Actividades, en concreto das competencias adquiridas nos seminarios de formación, así como nas outras actividades consignadas (máximo 600 palabras).

Tanto o Plan e investigación como o Documento de actividades poderanse xerar a partir do formulario en liña que se atopa na Secretaría virtual.

O director ou directora de tese deberá enviar ao mesmo enderezo de correo electrónico (doutoramento_paratraducion@uvigo.es) e no mesmo prazo un informe sobre os documentos indicados. Os informes dos/as directores/as servirán para avalar a exposición dos/as alumnos/as e os documentos que acheguen.

Nas próximas semanas comunicarémosvos a composición dos tribunais avaliadores e os prazos definitivos.

__________________________________________________________

Para todo el alumnado de segundo año y posteriores.

 

Estimados alumnos y alumnas del Programa de doctorado en Traducción y paratraducción:

A finales del próximo mes de mayo (las fechas exactas se confirmarán proximamente) tendrá lugar la defensa anual del Plan de investigación y del Documento de actividades. Todas las sesiones serán a distancia mediante el correo electrónico.

El alumno o alumna tendrá que enviar a la dirección doutoramento_paratraducion@uvigo.es los siguientes documentos en formato pdf:

-Plan de investigación

-Documento de actividades actualizado

-Informe sobre el Plan de investigación y sobre el Documento de actividades

El plazo para remitir la documentación será se comunicará proximamente. El tribunal evaluador le podrá remitir al alumnado durante la semana siguiente preguntas o comentarios por correo electrónico.

En el informe sobre el Plan de investigación y el Documento de actividades debe exponerse el estado actual de las investigaciones y tendrá la siguiente estructura:

 1. Resumen de los resultados más relevantes y cumplimiento de los objetivos presentados en el Plan de investigación. Exposición de las dificultades encontradas (máximo 600 palabras).
 2. De ser el caso, exposición motivada de cambios en los objetivos y acciones previstas para los cursos sucesivos (máximo 600 palabras).
 3. De ser el caso, exposición motivada de la necesidad de modificar el título de la investigación (máximo 600 palabras).
 4. Expresión de la satisfacción con la labor de tutela del director/a o directores/as de tesis. En caso negativo, explicar las razones (máximo 600 palabras).
 5. De ser el caso, anticipación motivada de la necesidad de pedir una prórroga al final del tercer curso (máximo 600 palabras).
 6. Análisis del Documento de actividades, en concreto de las competencias adquiridas en los seminarios de formación, así como en las otras actividades consignadas (máximo 600 palabras).

Tanto el Plan de investigación como el Documento de actividades se podrán generar a partir del formulario en línea que se encuentra en la Secretaría virtual.

El director o directora de tesis deberá enviar a la misma dirección de correo electrónico (doutoramento_paratraducion@uvigo.es) y en el mismo plazo un informe sobre los documentos indicados. Los informes de los directores servirán para avalar la exposición de los alumnos y los documentos que entreguen.

En las próximas semanas os comunicaremos la composición de los tribunales evaluadores y los plazos definitivos.

Comments are closed.