Tradución publicitaria

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Traducción publicitaria (Prof. José Yuste Frías) Uno de los principales objetivos de esta asignatura es el de acabar con el tópico de la supuesta universalidad del símbolo y de la imagen en traducción, demostrando que son necesarias e imprescindibles las (para)traducciones de los…

Metodoloxía da investigación

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Metodología de la investigación (Prof. Alberto Álvarez Lugrís) Esta materia centrarase nunha das metodoloxías empíricas de estudo da tradución e da interpretación que máis se está a desenvolver na actualidade: o uso de corpus textuais de traducións e orixinais para rastrexar, identificar, describir…

foto anxo

Fernández Ocampo, Anxo

Anxo Fernández Ocampo é doutor en tradución e interpretación, profesor titular da Universidade de Vigo e docente dende hai máis de vinte anos na área de tradución e interpretación. Mediante traballos de campo e métodos de investigación etnográfica, ocúpase da descrición e da caracterización das chamadas culturas da tradución, principalmente no eido popular. É responsable…

xurídico-administrativa Alemán

Materia Traducción especializada xurídico-administrativa: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán (Prof. Silvia Montero Küpper) Obxectivos xerais: 1.1. A tradución de textos xurídico-administrativos (a función da tradución e o encargo, a tradutora como especialista) 1.2. Os tipos de documentos xurídico-administrativos no campo da tradución para o comercio internacional (estruturas discursivas en contraste dos textos xurídico-administrativos alemán-español e alemán-galego) 1.3. Fontes de documentación…

xurídico-administrativa Francés

Tradución especializada xurídico-administrativa: Francés- Galego-Francés / Francés-Español-Francés (Prof. Xoán Garrido Vilariño) Os obxectivos xerais da materia son os seguintes:1. A tradución especializada xurídica e administrativa (TEXA)2. A tradución xurada3. A Tradución Xurídica e Xurada Francés-Galego-Francés/ Francés-Español-Francés4. Tipoloxía de Textos Xurídicos5. A Organización Xurisdiccional Francesa6. A Organización Xurisdiccional Española7. Os axentes de Xustiza en Francia e…

Terminoloxía en tradución

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán  Terminología en tradución (Profas. Aurea Fernández Rodríguez e Iolanda Galanes Santos) Na materia trátanse contidos relacionados coa tradución e interpretación de textos especializados e a súa terminoloxía. A modo de introdución, abórdanse os conceptos básicos da terminoloxía, as súas correntes e o tratamento da variación,…

Tradución e servizos culturais

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Traducción y servicios culturales (Profa. Ana Luna Alonso) A materia que imparte trata das necesidades de tradución dos servizos culturais. O sistema de produción cultural pode incluír os medios de comunicación, as industrias cinematográficas, as editoriais ou as compañías de teatro. A tradución…

cine e tradución

 Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán Cine y traducción (Prof. Xoán Montero Domínguez) A materia Cine e tradución versará sobre a tradución e o audiovisual nos seus diversos aspectos: dobraxe, subtitulación, audescrición… Analizarase o cine galego desde unha perspectiva paratradutolóxica e iniciarase ao alumnado nas novas vías de investigación en…

Tecnoloxías e ferramentas

Tecnoloxías e ferramentas lingüísticas para a investigación en tradución (Profs. Xavier Gómez Guinovart e Xosé María Gómez Clemente) A materia de «Tecnoloxías e ferramentas lingüísticas para a investigación en tradución» fornece os coñecementos teóricos e prácticos para o aproveitamento de diversas tecnoloxías lingüísticas no estudo e na práctica da tradución, profundizando ao longo do curso nos…

Dereito

Dereito aplicado a traducción (Prof. Sara Menor Conde) A finalidade da materia “Dereito aplicado a traducción” é ofrecer unha serie de coñecementos sobre o contorno xurídico que rodea a profesión das persoas que se dedican á traducción e á interpretación. Farase especial referencia a denominada “propiedade intelectual”, tamén coñecida como “dereitos de autor”, por ser…