Definición do TFM

O Traballo de Fin de Mestrado (TFM) forma parte como módulo, materia ou disciplina, do plan de estudos de todo título oficial de mestrado. O traballo de fin de mestrado é un traballo persoal e orixinal tanto no título como nos contidos, que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo titorización docente, e debe permitirlle mostrar de forma integrada a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título. En ningún caso, pode ser un traballo presentado con anterioridade polo/a estudante nalgunha materia de calquera titulación nesta ou noutra universidade, aínda que pode integrar ou desenvolver traballos feitos nas actividades doutras materias da titulación.

O feito de que o TFM sexa un labor persoal non exclúe que, para desenvolver unha proposta de envergadura suficiente, poidan participar varios/as estudantes, cada quen cunha parcela precisa da tarefa global. Esta modalidade será autorizada pola Comisión Académica do Mestrado (CAM). Neste caso, o alumnado implicado nun mesmo traballo, compartirá titor/a e poderá ter o mesmo tribunal de avaliación, mentres que a presentación, defensa e avaliación serán individuais.

A CAM do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) pon a disposición do seu alumnado dúas breves guías e o modelo de portada do TFM:

Matrícula, depósito, presentación e defensa do TFM

Para poder matricularse no Traballo de Fin de Mestrado (TFM) será requisito imprescindible ter matriculadas e aprobadas todas as materias requiridas para finalizar o plan de estudos.

A matrícula do TFM realizarase nos períodos oficiais de matriculación dos estudos de mestrado e seguindo os pasos marcados no Manual de Xestión de Actas Individuais, sen esquecer cubrir o Anexo_V no caso de presentar o TFM na convocatoria adiantada.

Para poder realizar o depósito do TFM previo á súa defensa é preciso estar correctamente matriculado/a e contar co Informe Favorable da persoa ou persoas que titoricen o TFM cubrindo o que sería o Formulario_TFM02 na Secretaría Virtual da UVigo .

O alumnado deberá realizar o depósito na convocatoria na que vaia a efectuar a defensa e sempre dentro das datas establecidas para o efecto, que serán fixadas pola Comisión Académica (CAM) do Mestrado. Transcorridas todas as convocatorias dun mesmo curso sen que se levara a cabo o depósito, o/a estudante deberá volver matricularse.

Para facer o depósito centralizado na FFT deben realizarse tres trámites:

 1. Presentación da solicitude de depósito e defensa no Negociado de Asuntos Xerais da FFT (Secretaría do Decanato da FFT), segundo modelo normalizado.
 2. Presentación do informe favorable asinado polo titor ou titora do TFM ou, (Formulario_TFM03) de ser negativo e ter solicitado un novo informe á Xunta de Centro ou á comisión delegada, do informe realizado por este órgano no que se lle dea o visto bo ao TFM.
 3. Depósito de tres copias en papel e unha copia electrónica do TFM na carpeta habilitada para ese efecto no Negociado de Asuntos Xerais, a través do envío electrónico a sdfft@uvigo.es. Será un documento único en formato PDF estándar no que se incluirá o traballo xunto cos anexos. A totalidade dos TFM en formato PDF do MTCI gardaranse tamén, por seguridade, noutro equipo informático do decanato.

Os tres trámites deberán realizarse respectando a data límite fixada para cada convocatoria. Quen efectúe algún dos tres trámites pasada dita data, non poderá realizar a defensa ata a seguinte convocatoria, se así procede.

Cada TFM presentarase e defenderase polo seu autor ou autora ante un tribunal de avaliación que o avaliará e cualificará (Formulario_TFM04). A defensa do traballo de fin de mestrado realizada polos/as estudantes será pública e presencial. A CAM do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) poderá autorizar a defensa a distancia de xeito virtual, sempre e cando concorran as condicións técnicas, administrativas e económicas que permitan a súa viabilidade.

Títulos, autores/as e directores/as de TFM presentados e defendidos

O alumnado do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) pode consultar de seguido os listados dos TFM presentados e defendidos ata hoxe nos PDF enlazados

Os TFM do MTCI na UE

O Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) é o primeiro e o único mestrado da Universidade de Vigo en colaborar coa Terminology Coordination Unit da Directorate-General for Translation do European Parliament, presentando os TFM sobre terminoloxía elaborados polo alumnado do noso mestrado no marco dos proxectos universitarios IATE (Interactive Terminology for Europe). IATE é a base de datos terminolóxicos para todas as institucións da UE.

No curso 2017-2018 empezouse a elaborar na Unidade de Coordinación Terminolóxica da Dirección Xeral de Tradución da Unión Europea un TFM do MTCI baixo o Proxecto IATE titulado European Arrest Warrant e dirixido pola profesora Maribel Del Pozo Triviño

Na formación que se imparte no MTCI o alumnado aprende a usar debida e adecuadamente nos seus TFM as principais ferramentas da Unidade de Coordinación Terminolóxcia que a Dirección Xeral de Tradución do Parlamento Europeo poñe en líña a súa disposición

CURSO 2018-2019

Tribunais, datas de depósito e defensa da Convocatoria Adiantada do curso 2018-2019

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente),  Dra. D.ª Maribel del Pozo Triviño (Vogal) e Dr. D. Ramón Méndez González (Secretario)
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dra. D.ª Ana Luna Alonso (Presidenta), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente (Vogal) e Dra. D.ª Silvia Montero Küpper (Secretaria)
 • Datas do depósito dos TFM do 14 ao 15 de febreiro de 2019 antes das 13.00 h.
 • Datas da defensa. Durante a do 18 ao 21 de febreiro de 2019

TRIBUNAL 2_Mércores, 20 de febreiro de 2019 na aula C14 da FFT
ás 18.00h o alumno Miguel Loureiro Hernández

CURSO 2017-2018

Tribunais, datas de depósito e defensa da Convocatoria Adiantada do curso 2017-2018

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Xavier Gómez Guinovart (Presidente), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente e Dr. D. Anxo Fernández Ocampo
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dr. D. José Yuste Frías (Presidente), Dr. D. Xoán Manuel Garrido Vilariño e Dr. D. Óscar Ferreiro Vázquez
 • Datas do depósito dos TFM do 7 ao 8 de febreiro de 2018 antes das 13.00 h.
 • Datas da defensa. Durante a semana do 19 ao 20 de febreiro de 2018

TRIBUNAL 1_Martes, 20 de febreiro de 2018 na aula C4A da FFT
ás 12.30h a alumna Noa Philippon

TRIBUNAL 2
_Luns, 19 de febreiro de 2018 na aula C4A da FFT
ás 12.30h a alumna Sabela Bará Louro
ás 13.00 h a alumna María Abdrashitova

Tribunais, datas de depósito e defensa da Primeira Convocatoria do curso 2017-2018

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente), Dra. D.ª Iolanda Galanes Santos (Vogal) e Dra. D.ª Silvia Montero Küpper (Secretaria)
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dra. D.ª Ana Luna Alonso (Presidenta),  Dr. D. Xosé María Gómez Clemente (Vogal) e Dr. D. Xavier Gómez Guinovart (Secretario)
 • Datas do depósito dos TFM do 14 ao 15 de xuño de 2018 antes das 13.00 h.
 • Datas da defensa. Durante a semana do 18 ao 20 de xuño de 2018

TRIBUNAL 1_Luns, 18 de xuño de 2018 na aula C4A da FFT
ás 14.00 h a alumna Dámaris Acevedo Piñeiro
ás 14.30 h o alumno Andrés Guerrero Saco
TRIBUNAL 2_Mércores, 20 de xuño de 2018 na aula C12 da FFT
ás 10.00 h a alumna Alicia González Martínez
ás 10.30 h a alumna Silviya Manolova Llieva
ás 11.00 h a alumna Miriam Almuiña Lago

Tribunais, datas de depósito e defensa da Segunda Convocatoria do curso 2017-2018

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente),  Dra. D.ª Iolanda Galanes Santos (Vogal) e Dra. D.ª Silvia Montero Küpper (Secretaria)
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dra. D.ª Ana Luna Alonso (Presidenta), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente (Vogal) e Dr. D. Xavier Gómez Guinovart (Secretario)
 • Datas do depósito dos TFM do 12 ao 13 de xullo de 2018 antes das 13.00 h.
 • Datas da defensa. Durante a semana do 16 ao 19 de xullo de 2018

TRIBUNAL 1_Mércores, 18 de xullo de 2018 na aula C4A da FFT
ás 9.30 h a alumna Ana Ínsua López
ás 10.15 h a alumna Zhanna Bezmenova
ás 11.15 h a alumna Paula Conde Couselo
TRIBUNAL 2_Martes, 17 de xullo de 2018 na aula C12 da FFT
ás 10.30 h a alumna Laia Díez González
ás 11.00 h a alumna Lía García Vila
ás 11.30 h a alumna Claudia Iglesias Arriarán
ás 12.00 h a alumna María Domínguez Vila

CURSO 2016-2017

Tribunais, datas de depósito e defensa da Primeira Convocatoria do curso 2016-2017

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Xavier Gómez Guinovart (Presidente), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente e Dr. D. Anxo Fernández Ocampo
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dr. D. José Yuste Frías (Presidente), Dr. D. Xoán Manuel Garrido Vilariño e Dr. D. Óscar Ferreiro Vázquez
 • Datas do depósito dos TFM do 7 ao 8 de xuño de 2017 antes das 13.00 h.
 • Datas da defensa:

TRIBUNAL 1_Xoves, 15 de xuño na aula C13 da FFT
ás 12.30 h o alumno Alberto Gómez Bautista
TRIBUNAL 2_Venres, 16 de xuño na aula C13 da FFT
ás 11.00 h a alumna Mar Villar Zamuz
ás 11.45 h a alumna Ángela María Rubinos Dacuña

Tribunais, datas de depósito e defensa da Segunda Convocatoria do curso 2016-2017

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Xavier Gómez Guinovart (Presidente), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente e Dr. D. Anxo Fernández Ocampo
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dr. D. José Yuste Frías (Presidente), Dr. D. Xoán Manuel Garrido Vilariño e Dr. D. Óscar Ferreiro Vázquez
 • Datas do depósito dos TFM do 13 ao 14 de xullo de 2017 antes das 13.00 h.
 • Datas da defensa:

TRIBUNAL 1_Mércores, 19 de xullo de 2017 na aula C4A da FFT
ás 11.30 h a alumna Sara Arca Acevedo
ás 12.00 h a alumna Joana Costas Domínguez
ás 12.30 h 
a alumna Silvia Crespo Fernández
ás 13.00 h 
a alumna María Auxiliadora Pallarés Álvarez
ás 13.30 h a alumna Marta Villaverde Barreiro
TRIBUNAL 2
_Mércores, 19 de xullo de 2017 na aula C4A da FFT
ás 08.45 h a alumna Nikoleta Grigoroudi
ás 09.30 h a alumna Gaila Calvo González
ás 10.15 h
a alumna Alba Rodríguez Saavedra