Definición do TFM

O Traballo de Fin de Mestrado (TFM) forma parte como módulo, materia ou disciplina, do plan de estudos de todo título oficial de mestrado. O traballo de fin de mestrado é un traballo persoal e orixinal tanto no título como nos contidos, que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo titorización docente, e debe permitirlle mostrar de forma integrada a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título. En ningún caso, pode ser un traballo presentado con anterioridade polo/a estudante nalgunha materia de calquera titulación nesta ou noutra universidade, aínda que pode integrar ou desenvolver trabalhos feitos nas actividadesd outras materias da titulación.

O feito de que o TFM sexa un labor persoal non exclúe que, para desenvolver unha proposta de envergadura suficiente, poidan participar varios/as estudantes, cada quen cunha parcela precisa da tarefa global. Esto será autorizado pola Comisión Académica do Mestrado (CAM). Neste caso, o alumnado implicado nun mesmo traballo, compartirá titor/a e poderá ter o mesmo tribunal de avaliación, mentres que a presentación, defensa e avaliación serán individuais.

A CAM do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) pon a disposición do seu alumnado dúas breves guías e o modelo de portada do TFM:

Matrícula, depósito, presentación e defensa do TFM

Para poder matricularse no Traballo de Fin de Mestrado (TFM) será requisito imprescindible ter matriculadas e aprobadas todas as materias requiridas para finalizar o plan de estudos.

A matrícula do TFM realizarase nos períodos oficiais de matriculación dos estudos de mestrado e seguindo os pasos marcados no Manual de Xestión de Actas Individuais, sen esquecer cumprimentar o Anexo_V no caso de presentar o TFM na convocatoria adiantada.

Para poder realizar o depósito do TFM previo á súa defensa é preciso estar correctamente matriculado/a e contar co Informe Favorable da persoa ou personas que titoricen o TFM preenchendo o que sería o Formulario_TFM02 na Secretaría Virtual da UVigo .

O alumnado deberá realizar o depósito na convocatoria na que vaia a efectuar a defensa e sempre dentro das datas establecidas para o efecto, que serán fixadas pola Comisión Académica (CAM) do Mestrado. Transcorridas todas as convocatorias dun mismo curso sen que se levara a cabo o depósito, o/a estudante deberá volver matricularse.

Para facer o depósito centralizado na FFT deben realizarse tres trámites:

  1. Presentación da solicitude de depósito e defensa no Negociado de Asuntos Xerais da FFT (Secretaría do Decanato da FFT), segundo modelo normalizado.
  2. Presentación do informe favorable asinado polo titor ou titora do TFM ou, (Formulario_TFM03) de ser negativo e ter solicitado un novo informe á Xunta de Centro ou a comisión delegada, do informe realizado por este órgano no que se lle dea o visto bo ao TFM.
  3. Depósito de tres copias en papel e unha copia electrónica do TFM na carpeta habilitada para ese efecto no Negociado de Asuntos Xerais, a través do envío electrónico a sdfft@uvigo.es. Será un documento único en formato PDF estándar no que se incluirá o traballo xunto cos anexos. A totalidade de TFM en PDF serán gardados tamén, por seguridade, noutro equipo do decanato.

Os tres trámites deberán realizarse respectando a data límite fixada para cada convocatoria. Quen efectúe algún dos tres trámites pasada dita data, non poderá realizar a defensa ata a seguinte convocatoria, se así procede.

Cada TFM será presentado e defendido polo seu autor ou autora ante un tribunal de avaliación que o avaliará e cualificará (Formulario_TFM04). A defensa do traballo de fin de mestrado realizada polos/as estudantes será pública e presencial. A CAM do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) poderá autorizar a defensa a distancia de xeito virtual, sempre e cando concorran as condicións técnicas, administrativas e económicas que permitan a súa viabilidade.

Títulos, autores/as e directores/as de TFM presentados e defendidos

O alumnado do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) pode consultar de seguido os listados dos TFM presentados e defendidos hasta hoxe nos PDF enlazados

Datas de depósito e defensa da Primeira Convocatoria do curso 2016-2017

  • Datas do depósito dos TFM do 7 ao 8 de xuño de 2017 antes das 13.00 h.
  • Datas da defensa:

TRIBUNAL 1_Xoves, 15 de xuño na aula C13 da FFT
ás 12.30 h o alumno Alberto Gómez Bautista
TRIBUNAL 2_Venres, 16 de xuño na aula C13 da FFT
ás 11.00 h a alumna Mar Villar Zamuz
ás 11.45 h a alumna Ángela María Rubinos Dacuña

Datas de depósito e defensa da Segunda Convocatoria do curso 2016-2017

  • Datas do depósito dos TFM do 13 ao 14 de xullo de 2017 antes das 13.00 h.
  • Datas da defensa:

TRIBUNAL 1_Mércores, 19 de xullo de 2017 na aula C4A da FFT
ás 11.30 h a alumna Sara Arca Acevedo
ás 12.00 h a alumna Joana Costas Domínguez
ás 12.30 h 
a alumna Silvia Crespo Fernández
ás 13.00 h 
a alumna María Auxiliadora Pallarés Álvarez
ás 13.30 h a alumna Marta Villaverde Barreiro
TRIBUNAL 2
_Mércores, 19 de xullo de 2017 na aula C4A da FFT
ás 08.45 h a alumna Nikoleta Grigoroudi
ás 09.30 h a alumna Gaila Calvo González
ás 10.15 h
a alumna Alba Rodríguez Saavedra

Datas de depósito e defensa da Convocatoria Adiantada do curso 2017-2018

  • Datas do depósito dos TFM do 7 ao 8 de ferreiro de 2018 antes das 13.00 h.
  • Datas da defensa. Durante a semana do 19 ao 20 de febreiro de 2018

TRIBUNAL 1_Martes, 20 de febreiro de 2018 na aula C4A da FFT
ás 12.30h a alumna Noa Philippon

TRIBUNAL 2
_Luns, 19 de febreiro de 2018 na aula C4A da FFT
ás 12.30h a alumna Sabela Bará Louro
ás 13.00 h a alumna María Abdrashitova