Definición do TFM

O Traballo de Fin de Mestrado (TFM) forma parte como módulo, materia ou disciplina, do plan de estudos de todo título oficial de mestrado. O traballo de fin de mestrado é un traballo persoal e orixinal tanto no título como nos contidos, que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo titorización docente, e debe permitirlle mostrar de forma integrada a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título. En ningún caso, pode ser un traballo presentado con anterioridade polo/a estudante nalgunha materia de calquera titulación nesta ou noutra universidade, aínda que pode integrar ou desenvolver traballos feitos nas actividades doutras materias da titulación.

O feito de que o TFM sexa un labor persoal non exclúe que, para desenvolver unha proposta de envergadura suficiente, poidan participar varios/as estudantes, cada quen cunha parcela precisa da tarefa global. Esta modalidade será autorizada pola Comisión Académica do Mestrado (CAM). Neste caso, o alumnado implicado nun mesmo traballo, compartirá titor/a e poderá ter o mesmo tribunal de avaliación, mentres que a presentación, defensa e avaliación serán individuais.

A CAM do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) pon a disposición do seu alumnado dúas breves guías e o modelo de portada do TFM:

Matrícula, depósito, presentación e defensa do TFM

Para poder matricularse no Traballo de Fin de Mestrado (TFM) será requisito imprescindible ter matriculadas e aprobadas todas as materias requiridas para finalizar o plan de estudos.

A matrícula do TFM realizarase nos períodos oficiais de matriculación dos estudos de mestrado e seguindo os pasos marcados no Manual de Xestión de Actas Individuais, sen esquecer cubrir o Anexo_V no caso de presentar o TFM na convocatoria adiantada.

Para poder realizar o depósito do TFM previo á súa defensa é preciso estar correctamente matriculado/a e contar co Informe Favorable da persoa ou persoas que titoricen o TFM cubrindo o que sería o Formulario_TFM02 na Secretaría Virtual da UVigo .

O alumnado deberá realizar o depósito na convocatoria na que vaia a efectuar a defensa e sempre dentro das datas establecidas para o efecto, que serán fixadas pola Comisión Académica (CAM) do Mestrado. Transcorridas todas as convocatorias dun mesmo curso sen que se levara a cabo o depósito, o/a estudante deberá volver matricularse.

Para facer o depósito centralizado na FFT deben realizarse tres trámites:

 1. Presentación da solicitude de depósito e defensa na Secretaría de alumnado da FFT (área de posgrao), segundo modelo normalizado.
 2. Presentación do informe favorable asinado polo titor ou titora do TFM ou, (Formulario_TFM03) de ser negativo e ter solicitado un novo informe á Xunta de Centro ou á comisión delegada, do informe realizado por este órgano no que se lle dea o visto bo ao TFM.
 3. Depósito dunha copia electrónica do TFM na Secretaría de Alumnado da Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT) da Universidade de Vigo (UVIGO) a través do envío electrónico a posgraoxsh1@uvigo.es. Será un documento único en formato PDF estándar no que se incluirá o traballo xunto cos anexos. No asunto da mensaxe debe figurar TFM, a sigla do noso máster (MTCI) e mais os apelidos do/a estudante. Exemplo: TFM MTCI Pérez Pérez.

Os tres trámites deberán realizarse respectando a data límite fixada para cada convocatoria. Quen efectúe algún dos tres trámites pasada dita data, non poderá realizar a defensa ata a seguinte convocatoria, se así procede.

Cada TFM presentarase e defenderase polo seu autor ou autora ante un tribunal de avaliación que o avaliará e cualificará (Formulario_TFM04). A defensa do traballo de fin de mestrado realizada polos/as estudantes será pública e presencial. A CAM do Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) poderá autorizar a defensa a distancia de xeito virtual, sempre e cando concorran as condicións técnicas, administrativas e económicas que permitan a súa viabilidade.

Títulos, autores/as e directores/as de TFM presentados e defendidos

O alumnado do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) pode consultar de seguido os listados dos TFM presentados e defendidos ata hoxe nos PDF enlazados

 

Os TFM do MTCI na UE

O Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) é o primeiro e o único mestrado da Universidade de Vigo en colaborar coa Terminology Coordination Unit da Directorate-General for Translation do European Parliament, presentando os TFM sobre terminoloxía elaborados polo alumnado do noso mestrado no marco dos proxectos universitarios IATE (Interactive Terminology for Europe). IATE é a base de datos terminolóxicos para todas as institucións da UE.

No curso 2017-2018 empezouse a elaborar na Unidade de Coordinación Terminolóxica da Dirección Xeral de Tradución da Unión Europea un TFM do MTCI baixo o Proxecto IATE titulado European Arrest Warrant e dirixido pola profesora Maribel Del Pozo Triviño

 • Análisis de la terminología sobre la Orden de Detención y Entrega (inglés-español) é o título final do TFM do MTCI presentado en xullo de 2018 pola alumna Lía García Vila e dirixido pola profesora Maribel del Pozo Triviño. E así foi presentado, textualmente e en inglés, na propia Web Terminology Coordination da DG TRAD:
  «TermCoord is happy to announce that the terminology project with the University of Vigo (Galicia, Spain) is now available online for you to view on our website.
  The Master’s thesis, by the University of Vigo graduate Lía García Vila, provides an analysis of the terminology present in the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/JHA). Furthermore, it provides the transfer of the original text to the target text in Spanish, the Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la Orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JHA). The analysis is focused on two specific groups of terms: the offences referred to and the participants of the process. This thesis aims to find out which terms are registered in IATE database, which ones should be added and whether some information is missing.
  Click here to read the thesis in full.»

 

Na formación que se imparte no MTCI o alumnado aprende a usar debida e adecuadamente nos seus TFM as principais ferramentas da Unidade de Coordinación Terminolóxcia que a Dirección Xeral de Tradución do Parlamento Europeo poñe en líña a súa disposición

CURSO 2019-2020

Tribunais, datas de depósito, de entrega e de defensa da Segunda Convocatoria do curso 2019-2020 (setembro 2020)
(Calendario TFM na FFT_Modificado en Xunta de Facultade do 25 de maio de 2020)

TRIBUNAL1_Mercores, 16 de setembro de 2020 no Despacho Virtual 842 do Presidente con URL directa y clave de acceso enviadas, personalmente, ao alumnado
ás 16.30 h a alumna LIBERMAN ARES, Ailin Painé
TRIBUNAL 2 Mercores, 16 de setembro de 2020 no Depacho Virtual 1476 da Presidenta con URL directa y clave de acceso enviadas, personalmente, ao alumnado
ás 12.00 h o alumno MANSOUR, El Houssaine
ás 12.45 h a alumna WANG, Yuheng

Tribunais, datas de depósito, de entrega e de defensa da Segunda Convocatoria do curso 2019-2020 (xullo 2020)
(Calendario TFM na FFT_Modificado en Xunta de Facultade do 25 de maio de 2020) 

TRIBUNAL1_Xoves, 16 de xullo de 2020 no Despacho Virtual 842 do Presidente con URL directa y clave de acceso enviadas, personalmente, ao alumnado
ás 10.00 h a alumna Domínguez Otero, Lucía
ás 10.45 h a alumna Gutiérrez Espinosa, Tamara
ás 11.30 h o alumno Jabouja, Naceur
ás 12.15 h o alumno Nicolás Ballesteros, Iago
TRIBUNAL 2
_Luns, 13 de xullo de 2020 no Depacho Virtual 1476 da Presidenta con URL directa y clave de acceso enviadas, personalmente, ao alumnado
ás 10.00 h a alumna Fernández Malnero, Paula
ás 10.45 h a alumna Gómez Amenos, María Fernanda
ás 11.30 h a alumna Meneses Álvarez, Lara del Carmen
ás 12.15 h a alumna Pombo Cid, Gloria
ás 13.00 h o alumno Salgado Escudero, Álvaro

Tribunais, datas de depósito, de entrega e de defensa da Primeira Convocatoria do curso 2019-2020 (xuño 2020)
(Calendario TFM na FFT_Modificado en Xunta de Facultade do 25 de maio de 2020) 

TRIBUNAL1_Martes, 16 de xuño de 2020 no Despacho Virtual 842 do Presidente con URL directa y clave de acceso enviadas, personalmente, ao alumnado
ás 11.00 h o alumno López Quintiero, Santiago Manuel
TRIBUNAL 2
_Venres, 19 de xuño de 2020 no Depacho Virtual 1476 da Presidenta con URL directa y clave de acceso enviadas, personalmente, ao alumnado
ás 11.00 h a alumna Pérez Rodríguez, Andrea
ás 11.45 h o alumno Freire Punzón, Carlos

 

Tribunais, datas de depósito e defensa da Convocatoria Adiantada do curso 2019-2020

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente),  Dra. D.ª Maribel del Pozo Triviño (Vogal) e Dr. D. Xoán Montero Domínguez (Secretario)
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dra. D.ª Ana Luna Alonso (Presidenta), Dra. D.ª Iolanda Galandes Santos (Vogal) e Dra. D.ª Silvia Montero Küpper (Secretaria)
 • Datas do depósito dos TFM: do 13 ao 14 de febreiro de 2020 antes das 13.00 h do 14/02/2020
 • Datas da defensa. Durante a semana do 17 ao 21 de febreiro de 2020

TRIBUNAL1_Xoves, 20 de febreiro de 2020 na aula C12 da FFT
ás 13.00 h a alumna Ingeian Carpinteri, Carla Elizabeth
TRIBUNAL 2
_Venres, 21 de febreiro de 2020 na aula C12 da FFT
ás 09.30 h o alumno Selezov, Egor

CURSO 2018-2019

Tribunais, datas de depósito e defensa da Segunda Convocatoria do curso 2018-2019

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente),  Dr. D. Alberto Álvarez Lugrís (Vogal) e Dr. D. Ramón Méndez González (Secretario)
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dra. D.ª Ana Luna Alonso (Presidenta), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente (Vogal) e Dra. D.ª Silvia Montero Küpper (Secretaria)
 • Datas do depósito dos TFM: do 03 ao 04 de xullo de 2019 antes das 13.00 h do 04/07/2019
 • Datas da defensa. Durante a semana do 15 ao 19 de xullo de 2019

TRIBUNAL1_Martes, 16 de xullo de 2019 na aula C13 da FFT
ás 09.15 h a alumna Lema Collazo, Carolina
ás 10.00 h a alumna López Cabanal, Cristina Ascensión
ás 10.45 h a alumna Mauger, Vanille Léna Xytillis
ás 11.30 h o alumno Pérez Urgal, Rubén
ás 12.15 h a alumna Rodríguez López, Lucía
ás 13.00 h o alumno Táboas Domínguez, David
TRIBUNAL 2
_Martes, 16 de xullo de 2019 na aula C4B da FFT
ás 09.30 h o alumno Toso Fernández, Nicolás Manuel
ás 10.10 h a alumna Romero Rey, Adriana
ás 10.50 h a alumna Lorenzo Carballo, Marta
ás 11.30 h a alumna Jiménez Velón, Dalia
ás 12.10 h o alumno Arca Castro, Manuel

Tribunais, datas de depósito e defensa da Primeira Convocatoria do curso 2018-2019

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente),  Dr. D. Alberto Álvarez Lugrís (Vogal) e Dr. D. Ramón Méndez González (Secretario)
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dra. D.ª Ana Luna Alonso (Presidenta), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente (Vogal) e Dra. D.ª Silvia Montero Küpper (Secretaria)
 • Datas do depósito dos TFM: do 03 ao 04 de xuño de 2019 antes das 13.00 h do 04/06/2019
 • Datas da defensa. Durante a semana do 17 ao 20 de xuño de 2019

TRIBUNAL1_Martes, 18 de xuño de 2019 no Salón de Grados da FFT
ás 11.00 h a alumna Chuanhua Qu
TRIBUNAL 2
_Xoves, 20 de xuño de 2019 na aula C13 da FFT
ás 11.30 h a alumna Clara Martínez Álvarez
ás 12.00 h a alumna Paula Parra Cotelo

Tribunais, datas de depósito e defensa da Convocatoria Adiantada do curso 2018-2019

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente),  Dra. D.ª Maribel del Pozo Triviño (Vogal) e Dr. D. Ramón Méndez González (Secretario)
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dra. D.ª Ana Luna Alonso (Presidenta), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente (Vogal) e Dra. D.ª Silvia Montero Küpper (Secretaria)
 • Datas do depósito dos TFM: do 14 ao 15 de febreiro de 2019 antes das 13.00 h do 15/02/2019
 • Datas da defensa. Durante a semana do 18 ao 21 de febreiro de 2019

TRIBUNAL 2_Mércores, 20 de febreiro de 2019 na aula C14 da FFT
ás 18.00h o alumno Miguel Loureiro Hernández

CURSO 2017-2018

Tribunais, datas de depósito e defensa da Segunda Convocatoria do curso 2017-2018

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente),  Dra. D.ª Iolanda Galanes Santos (Vogal) e Dra. D.ª Silvia Montero Küpper (Secretaria)
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dra. D.ª Ana Luna Alonso (Presidenta), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente (Vogal) e Dr. D. Xavier Gómez Guinovart (Secretario)
 • Datas do depósito dos TFM: do 12 ao 13 de xullo de 2018 antes das 13.00 h do 13/07/2018
 • Datas da defensa. Durante a semana do 16 ao 19 de xullo de 2018

TRIBUNAL 1_Mércores, 18 de xullo de 2018 na aula C4A da FFT
ás 9.30 h a alumna Ana Ínsua López
ás 10.15 h a alumna Zhanna Bezmenova
ás 11.15 h a alumna Paula Conde Couselo
TRIBUNAL 2_Martes, 17 de xullo de 2018 na aula C12 da FFT
ás 10.30 h a alumna Laia Díez González
ás 11.00 h a alumna Lía García Vila
ás 11.30 h a alumna Claudia Iglesias Arriarán
ás 12.00 h a alumna María Domínguez Vila

Tribunais, datas de depósito e defensa da Primeira Convocatoria do curso 2017-2018

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente), Dra. D.ª Iolanda Galanes Santos (Vogal) e Dra. D.ª Silvia Montero Küpper (Secretaria)
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dra. D.ª Ana Luna Alonso (Presidenta),  Dr. D. Xosé María Gómez Clemente (Vogal) e Dr. D. Xavier Gómez Guinovart (Secretario)
 • Datas do depósito dos TFM: do 14 ao 15 de xuño de 2018 antes das 13.00 h do 15/06/2018
 • Datas da defensa. Durante a semana do 18 ao 20 de xuño de 2018

TRIBUNAL 1_Luns, 18 de xuño de 2018 na aula C4A da FFT
ás 14.00 h a alumna Dámaris Acevedo Piñeiro
ás 14.30 h o alumno Andrés Guerrero Saco
TRIBUNAL 2_Mércores, 20 de xuño de 2018 na aula C12 da FFT
ás 10.00 h a alumna Alicia González Martínez
ás 10.30 h a alumna Silviya Manolova Llieva
ás 11.00 h a alumna Miriam Almuiña Lago

Tribunais, datas de depósito e defensa da Convocatoria Adiantada do curso 2017-2018

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Xavier Gómez Guinovart (Presidente), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente e Dr. D. Anxo Fernández Ocampo
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dr. D. José Yuste Frías (Presidente), Dr. D. Xoán Manuel Garrido Vilariño e Dr. D. Óscar Ferreiro Vázquez
 • Datas do depósito dos TFM: do 7 ao 8 de febreiro de 2018 antes das 13.00 h do 8/02/2018.
 • Datas da defensa. Durante a semana do 19 ao 20 de febreiro de 2018

TRIBUNAL 1_Martes, 20 de febreiro de 2018 na aula C4A da FFT
ás 12.30h a alumna Noa Philippon

TRIBUNAL 2
_Luns, 19 de febreiro de 2018 na aula C4A da FFT
ás 12.30h a alumna Sabela Bará Louro
ás 13.00 h a alumna María Abdrashitova

CURSO 2016-2017

Tribunais, datas de depósito e defensa da Segunda Convocatoria do curso 2016-2017

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Xavier Gómez Guinovart (Presidente), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente e Dr. D. Anxo Fernández Ocampo
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dr. D. José Yuste Frías (Presidente), Dr. D. Xoán Manuel Garrido Vilariño e Dr. D. Óscar Ferreiro Vázquez
 • Datas do depósito dos TFM: do 13 ao 14 de xullo de 2017 antes das 13.00 h do 14/07/2017
 • Datas da defensa:

TRIBUNAL 1_Mércores, 19 de xullo de 2017 na aula C4A da FFT
ás 11.30 h a alumna Sara Arca Acevedo
ás 12.00 h a alumna Joana Costas Domínguez
ás 12.30 h 
a alumna Silvia Crespo Fernández
ás 13.00 h 
a alumna María Auxiliadora Pallarés Álvarez
ás 13.30 h a alumna Marta Villaverde Barreiro
TRIBUNAL 2
_Mércores, 19 de xullo de 2017 na aula C4A da FFT
ás 08.45 h a alumna Nikoleta Grigoroudi
ás 09.30 h a alumna Gaila Calvo González
ás 10.15 h
a alumna Alba Rodríguez Saavedra

Tribunais, datas de depósito e defensa da Primeira Convocatoria do curso 2016-2017

 • Composición do TRIBUNAL 1:
  Dr. D. Xavier Gómez Guinovart (Presidente), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente e Dr. D. Anxo Fernández Ocampo
  Composición do TRIBUNAL 2:
  Dr. D. José Yuste Frías (Presidente), Dr. D. Xoán Manuel Garrido Vilariño e Dr. D. Óscar Ferreiro Vázquez
 • Datas do depósito dos TFM: do 7 ao 8 de xuño de 2017 antes das 13.00 h do 7/06/2017
 • Datas da defensa:

TRIBUNAL 1_Xoves, 15 de xuño na aula C13 da FFT
ás 12.30 h o alumno Alberto Gómez Bautista
TRIBUNAL 2_Venres, 16 de xuño na aula C13 da FFT
ás 11.00 h a alumna Mar Villar Zamuz
ás 11.45 h a alumna Ángela María Rubinos Dacuña