Traballo de Fin de Mestrado (TFM)

Traballo de Fin de Mestrado (TFM)

DEFINICIÓN

O Traballo de Fin de Mestrado (TFM) forma parte do plan de estudos de calquera título oficial de mestrado. Este traballo debe ser persoal e orixinal en canto a título e contidos, e cada estudante deberá realizalo de xeito autónomo baixo titorización docente. Nel, debe amosarse que se adquiriron as competencias e contidos formativos asociados ao título. En ningún caso pode ser un traballo presentado anteriormente nalgunha materia da titulación (nin nesta nin noutra universidade). Non obstante, si pode conter actividades realizadas nalgunha materia da titulación.

Calendario oficial dos TFM (curso 2023-2024)

A persoa titora precisa dun tempo prudencial para poder dar o visto e prace definitivo ao depósito do TFM. A seguir, podes atopar unha «proposta» de cronograma, con datas aproximadas, para que poidas empregar nas túas sesións de traballo de TFM. Podes acordar outros ritmos, pero o importante é a última data do 15/05 para a primeira convocatoria e o 15/06 para a segunda.

Descarga o seguinte Word (documento trilingüe GL-ES-EN): Cronograma_sesions_titorias-MTCI

Condición IMPRESCINDIBLE para matricularse:

Para poder matricularte no Traballo de Fin de Mestrado (TFM) debes estar matriculado/a e ter aprobado todas as materias requiridas para finalizar o plano de estudos. 

Depósito do TFM

Depósito do TFM

Para poder realizar o depósito do teu TFM, deberás:

  • estar matriculado/a correctamente
  • contar coa autorización da persoa titora do teu TFM. 

Cando realizar o depósito?

Na mesma convocatoria na que vaias defender o teu TFM, dentro do prazo establecido pola Comisión Académica do Mestrado (CAM).

IMPORTANTE: No caso de non ter realizado ningún depósito en ningunha das convocatorias dun mesmo curso, o/a estudante deberá matricularse de novo.

Que trámites son necesarios?

A seguir, atoparás os pasos para depositar correctamente o teu TFM.

1.- Comproba que superaches todas as materias.

2.- Comproba as datas de depósito no calendario oficial dos TFM para o curso actual (consultar máis arriba).

3.- Deposita o teu TFM_versión final na carpeta habilitada no espazo Moovi para pasar o programa antiplaxio Turnitin.

4.- Cando contes coa autorización da persoa titora, canda o informe Turnitin, poderás solicitar a defensa do TFM na plataforma SIGMA da túa secretaría virtual.

5.- Acorda coa persoa titora unha data de defensa pública do TFM

Precisas axuda? Documentación útil
Poden participar máis persoas no meu TFM?

Aínda que o TFM é un labor persoal, si poden intervir outras persoas co obxectivo de presentar un traballo de maior envergadura. De ser o caso, é importante saber que:

• Cada integrante debe desenvolver unha tarea diferente dentro do conxunto global.
• A Comisión Académica do Mestrado (CAM) deberá autorizar esta modalidade.
• O alumnado dun mesmo traballo compartirá titor/a e posiblemente tribunal de avaliación.
• A presentación, defensa e avaliación serán individuais.

PRESENTACIÓN E DEFENSA

PRESENTACIÓN E DEFENSA

TRÁMITES EXCLUSIVAMENTE PARA PROFESORADO

 

 

Dende o curso 2021-22, cada estudante presentará e defenderá o seu TFM diante dun xurado individual, composto unicamente polo seu titor/a, quen o avaliará e cualificará.

PASO 1
  • Con suficiente antelación, cubrir e asinar o Formulario_TFM03-04 coa data, hora e lugar da defensa pública. Depositalo no espazo habilitado no Moovi titulado Formulario_TFM_03-_4 e envialo tamén a posgraoxsh1@uvigo.gal IMPORTANTE: Nomear o arquivo cos dous apelidos da persoa titora.
  • Cubrir o Formulario de Google que se atopa no Moovi baixo o título de Formulario do Acto de Defensa do TFM.
PASO 2

Cubrir e asinar os seguintes formularios: 

PASO 3

Envialos por correo electrónico á seguinte dirección: posgraoxsh1@uvigo.gal e depositalo no espazo habilitado en Moovi titulado Acta Cualificación + informe complementario. IMPORTANTE: nomear os arquivos cos dous apelidos da persoa titora.

MODALIDADES DE DEFENSA

A defensa do TFM realizada polo alumnado deberá ser pública e, posiblemente, presencial. Malia isto, o carácter semipresencial do Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) ofrece a posibilidade de defender o TFM virtualmente, sempre e cando as condicións técnicas e administrativas o permitan.

TFM defendidos en cursos anteriores

Consulta os listados de TFM presentados e defendidos ata hoxe:

Sabías que...

O MTCI é o primeiro e único mestrado da Universidade de Vigo en colaborar coa Terminology Coordination Unit, da Directorate-General for Translation do Parlamento Europeo?

Os TFM sobre terminoloxía elaborados polo noso alumnado atópanse dentro do marco de proxectos universitarios IATE (Interactive Terminology for Europe), a base de datos terminolóxicos para todas as institucións da Unión Europea.

No curso 2017-18 empezouse a elaborar, na Unidade de Coordinación Terminolóxica da Dirección Xeral de Tradución da Unión Europea, un TFM do MTCI baixo o Proxecto IATE titulado European Arrest Warrant e dirixido pola profesora Maribel Del Pozo Triviño.

Análisis de la terminología sobre la Orden de Detención y Entrega (inglés-español) é o título do TFM do MTCI presentado en xullo de 2018 pola alumna Lía García Vila.

O MTCI E A UE, GARANTÍA DE CALIDADE

A formación impartida ao alumnado do MTCI inclúe aprender a empregar correctamente as principais ferramentas da Unidade de Coordinación Terminolóxica que a Dirección Xeral de Tradución do Parlamento Europeo pon en liña á súa disposición, como Term Coord, IATE, Glossary Links ou DocHound.

GL
Skip to content