O grupo T&P componse na actualidade de 7 investigadores/as doutores/as titulares, 10 investigadores/as doutores/as colaboradores/as, 5 investigadores/as doutorandos/as bolseiros/as de investigación e 12 investigadores/as doutorandos/as alumnos/as de Posgrao.

Os proxectos de investigación financiados con cargo a convocatorias públicas con concurrencia competitiva do grupo T&P son os seguintes:

-Axuda para Grupos de Investigación Novos; Código PGIDT05PXIA30201AF;
Duración 13/07/2005-12/07/2006; importe de 5.995,00€; XUNTA DE GALICIA,
CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO, DIRECCIÓN XERAL E
INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO.

-Subvención á Investigación en Áreas Emerxentes para Grupos en Formación;
Referencia: 06VIN1C01; Clasificación orgánica H604; Duración 24/08/2006- 23/
08/2007; importe 8.000,00€; UNIVERSIDADE DE VIGO, VICERREITORÍA DE
INVESTIGACIÓN.

-Contratos Programa con Grupos de Investigación de Referencia e Consolidados;
Referencia: 07V1A07; Clasificación orgánica H707; Duración 01/09/2007-31/
08/2010; importe 54.000,00€; UNIVERSIDADE DE VIGO, VICERREITORÍA DE
INVESTIGACIÓN.

-Contratos Programa con Grupos de Investigación de Referencia e Consolidados;
Referencia: 10V1A12; Clasificación orgánica H017; Duración 22/10/2010-21/
10/2013; importe 46.800,00€; UNIVERSIDADE DE VIGO, VICERREITORÍA DE
INVESTIGACIÓN.