Limiares
Cargando

Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

Tradución especializada xurídico-administrativa: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán

(Prof.ª Patricia Buján Otero)

Neste curso profundarase na tradución de textos administrativos e introducirase o alumnado á tradución de textos do ámbito xurídico. O alumnado aprenderá a preparar, comprender e traducir textos destes ámbitos, con especial fincapé nas técnicas da tradución xuramentada.
Conocerá as ferramentas e os medios necesarios para abordar este tipo de textos tanto dende o punto de vista linguístico coma de contido. Traballarase con documentos administrativos, notariais e xudiciais

Obxectivos xerais:

1.1. A tradución de textos xurídico-administrativos (a función da tradución e o encargo, a tradutora como especialista)

1.2. Os tipos de documentos xurídico-administrativos no campo da tradución para o comercio internacional (estruturas discursivas en contraste dos textos xurídico-administrativos alemán-español e alemán-galego)

1.3. Fontes de documentación e fundamentos teóricos, terminoloxía e fraseoloxía segundo o ámbito e tipo de texto específico que se trate 

GL
X