Posto de lector.a – Universidade de Rennes 2, Francia – Curso 2021-2022

Na Universidade de Rennes II (Bretagne-France) buscan dos lectore.a.s de español para o curso 2021-2022. Deben impartir docencia de competencias básicas da lingua española, como a fonética, a comprensión e a expresión oral – escrita, no Marco Común Europeo de Referencia. Condicións: Estar matriculado.a, como mínimo, nun Máster. Ter un nivel intermedio en francés (nivel…