1. Bolsas propias de mobilidade

En función da dispoñibilidade orzamentaria, o Programa de doutoramento en Tradución e paratradución convoca cada ano para o seu alumnado unha serie de bolsas de viaxe para asistencia a cursos, congresos ou estadías de investigación fóra de Vigo. A data concreta de publicación da convocatoria de bolsas decídea a Universidade de Vigo e adoita ser nos primeiros meses de cada ano natural. Estas bolsas poden cubrir a totalidade ou parte dos gastos (desprazamentos + aloxamento)  dunha actividade realizada en calquera momento do ano natural.

2. Adquisición de bibliografía

Anualmente o Programa de doutoramento fai tamén unha convocatoria de solicitudes de adquisición de bibliografía, na que se poden pedir libros e outros materiais de consulta, que quedarán depositados na biblioteca da facultade.


1. Becas propias de movilidad

En función de la disponibilidad presupuestaria, el Programa de doctorado en Traducción y paratraducción convoca cada año para su alumnado una serie de becas de viaje para asistencia a cursos, congresos o estancias de investigación fuera de Vigo. La fecha concreta de publicación de la convocatoria de becas la decide la Universidad de Vigo y suele ser en los primeros meses de cada año natural. Estas becas pueden cubrir la totalidad o parte de los gastos (desplazamientos + alojamientos) de una actividad realizada en cualquier momento del año natural.

2. Adquisición de bibliografía

Anualmente el Programa de doctorado hace también una convocatoria de solicitudes de adquisición de bibliografía, en la que se pueden pedir libros y otros materiales de consulta, que quedan depositados en la biblioteca de la facultad.