Tradución e patrimonio

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán     Traducción y patrimonio (Prof. Anxo Fernández Ocampo) A materia de Tradución e patrimonio examina modelos de tradución avanzada relativos ós patrimonios e ás paisaxes culturais ou naturais, principalmente no contexto da tradución do texto turístico, mais tamén dentro do discurso patrimonial dos…

Tradución publicitaria

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Traducción publicitaria (Prof. José Yuste Frías) Uno de los principales objetivos de esta asignatura es el de acabar con el tópico de la supuesta universalidad del símbolo y de la imagen en traducción, demostrando que son necesarias e imprescindibles las (para)traducciones de los…

Metodoloxía da investigación

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Metodología de la investigación (Prof. Alberto Álvarez Lugrís) Esta materia centrarase nunha das metodoloxías empíricas de estudo da tradución e da interpretación que máis se está a desenvolver na actualidade: o uso de corpus textuais de traducións e orixinais para rastrexar, identificar, describir…

xurídico-administrativa Alemán

Materia Traducción especializada xurídico-administrativa: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán (Prof. Silvia Montero Küpper) Obxectivos xerais: 1.1. A tradución de textos xurídico-administrativos (a función da tradución e o encargo, a tradutora como especialista) 1.2. Os tipos de documentos xurídico-administrativos no campo da tradución para o comercio internacional (estruturas discursivas en contraste dos textos xurídico-administrativos alemán-español e alemán-galego) 1.3. Fontes de documentación…

xurídico-administrativa Francés

Tradución especializada xurídico-administrativa: Francés- Galego-Francés / Francés-Español-Francés (Prof. Xoán Garrido Vilariño) Os obxectivos xerais da materia son os seguintes:1. A tradución especializada xurídica e administrativa (TEXA)2. A tradución xurada3. A Tradución Xurídica e Xurada Francés-Galego-Francés/ Francés-Español-Francés4. Tipoloxía de Textos Xurídicos5. A Organización Xurisdiccional Francesa6. A Organización Xurisdiccional Española7. Os axentes de Xustiza en Francia e…

Terminoloxía en tradución

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán  Terminología en tradución (Profas. Aurea Fernández Rodríguez e Iolanda Galanes Santos) Na materia trátanse contidos relacionados coa tradución e interpretación de textos especializados e a súa terminoloxía. A modo de introdución, abórdanse os conceptos básicos da terminoloxía, as súas correntes e o tratamento da variación,…

Tradución e servizos culturais

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Traducción y servicios culturales (Profa. Ana Luna Alonso) A materia que imparte trata das necesidades de tradución dos servizos culturais. O sistema de produción cultural pode incluír os medios de comunicación, as industrias cinematográficas, as editoriais ou as compañías de teatro. A tradución…

cine e tradución

 Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán Cine y traducción (Prof. Xoán Montero Domínguez) A materia Cine e tradución versará sobre a tradución e o audiovisual nos seus diversos aspectos: dobraxe, subtitulación, audescrición… Analizarase o cine galego desde unha perspectiva paratradutolóxica e iniciarase ao alumnado nas novas vías de investigación en…