HELP – Healthcare English Language Programme

fotoportada

 

HELP – Healthcare English Language Programme

On September 15th, 2016, the Faculty of Philology and Translation of the University of Vigo had the pleasure of receiving the visit of professor Justyna Kowalczys, from Stowarzyszenie Angielski w Medycynie (English in Medical Practice Association), from Poland. Professor Kowalczys is one of the coordinators of the project HELP (Healthcare English Language Programme), funded by the European Union through Erasmus+ Programme: ERASMUS+ 2014-1-ES01-KA203-004735) and she presented the project to the Vigo University community. The event was held at the Main Hall of our Faculty and was attended by teachers, students, and some profesional translators and interperters.

Professor Kowalczys has been working for more than ten years in ESP teaching at university level, with a special focus on the teaching of English in the fields of Medicine and Health. She has taught at different faculties in Gdansk Medical University. Her research has been directed to the development of tools for the teaching of English and she has gathered a large experience in designing language proficiency tests for fields such as Psychiatry, Molecular Biology, Biochemistry, Microbiology, Medical Biology or Immunology. She also has a wide experience in developing European Projects and initiatives related to education either as a teacher-trainer (Human Resources Development Operational Programme) or as a lecturer during staff mobility programmes into Romania, the Czech Republic or Italy.

HELP is an Erasmus+ project funded by the European Union. Its objetive is the creation of a learning system for the English language within the field of Medicine and Health; it is intended for everyone related to Medicine, Healthcare and Healthcare Turism, either as professional or as user. HELP is based on the Commom European Framework of Reference for languages (CEFR) and offers training at levels B1 and B2.

The HELP Multiplier Event was organized by teachers from the University of Vigo with the help of professor Kowalczys, who sent in advance different materials with information about the project: an info poster, leaflets in English and Spanish and information about the project’s web page. The programme of the event was as follows:

10:00 – 10:15 – Welcome speech and event opening
10:15 – 10:30 – Introduction to Erasmus+ rules in terms of project application
10:30 – 11:00 – Presentation of the HELP project and the project partners
11:00 – 11:30 – Analysis of Needs – presentation and discussion on O1 Final Report
11:30 – 11:50 – Presentation of the HELP platform
11:50 – 12:00 – Discussion and farewell speech

anatomy-preview

Preview of module about Anatomy

The event was attended by 57 people: members of the Translation Department, students and some other stakeholders. After the welcoming words by professor Alberto Álvarez Lugrís, professor Kowalczys had the floor and expressed her gratitude for the opportunity to present the project and for the large number of people in the event. All of the attendants in the presentation were given the leaflets, either in Spanish or in English, and the project’s business cards.

Professor Kowalczys began her speech with a reference to the benefits that the members of the univeristy community can have from Erasmus+, such as mobility programmes (in which some of the students had already taken part) or funding for different projects. Then she presented the HELP project and its objectives and the audience showed their interest in the final products: mobile apps and the HELP platform. Then the results of the project were introduced and a discussion arose about points such as the methodology, the multicultural stance, the Moodle platform, etc.

Professor Kowalczys proceeded then to introduce different educational materials produced within the project, with a special reference to two medical modules and an intercultural module, showing documents in pdf format, videos and even a short film (Jafar) about racial prejudices.

During the discussion time, professor Kowalczys was asked about mobile apps, document management, ways to volunteer, etc.

The event was closed with an acknowledgement for the attention and patience of the audience in a long session of two hours and with the promise to offer all the learning materials as soon as the project reaches its final phase of development.

In the following links different documents will be found related to the project and to the Multiplier Event:

 


HELP – Programa de inglés para persoal sanitario

O pasado día 15 de setembro a Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo tivo o pracer de recibir a visita da profesora Justyna Kowalczys, da Stowarzyszenie Angielski w Medycynie (Asociación para o inglés na práctica médica) de Polonia. A profesora Kowlaczys é unha das coordinadoras do proxecto HELP (Healthcare English Language Programme, financiado pola Unión Europea a través do Programa Erasmus+: ERASMUS+ 2014-1-ES01-KA203-004735) e foi a encargada de presentar o proxecto aos membros da comunidade universitaria. O acto celebrouse no Salón de actos da nosa facultade e aistiron a el profesores e alumnos do centro así como tradutores en exercicio e outras persoas interesadas.

A profesora Kowalczys leva máis de dez anos traballando no ensino do inglés para fins específicas no nivel universitario, con especial dedicación ao ensino do inglés no campo da medicina e da saúde. Vén desenvolvendo a súa docencia en distintas facultades da Universidade Médica de Gdansk. A súa faceta investigadora céntrase no desenvolvemento de ferramentas para o ensino da lingua inglesa e acumula unha grande experiencia no deseño de probas de aptitude da lingua inglesa en campos de especialidade com a psiquiatría, bioloxía molecular, bioquímica, microbioloxía farmacéutica, bioloxía médica ou inmunoloxía. Ten experiencia tamén no desenvolvemento de proxectos europeos relacionados coa educación en distintos países, como Romenia, a República Checa ou Italia.

HELP é un proxecto Erasmus+ con financiamento da Unión Europea que ten como obxectivo a creación dun programa de ensino/aprendizaxe da lingua inglesa no ámbito biosanitario e está destinado a todas as persoas que se relacionen cos eidos da medicina, da sanidade, da dependencia e do denominado turismo médico. O programa HELP está baseado no Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER ou CEFR en inglés) e pretende formar aos seus usuarios nos niveis B1 e B2.

O acto presentación e difusión do programa HELP (Multiplier Event) estivo organizado por profesorado da Universidade de Vigo e contou coa axuda previa da profesora Kowalczys, que enviou con antelación información relativa ao proxecto: un poster informativo, folletos en inglés e castelán e información sobre a páxina web. O programa da actividade foi o seguinte:

10:00 – 10:15 – Palabras de benvida e inauguración
10:15 – 10:30 – Introdución ás normas Erasmus+ para a solicitude de proxectos
10:30 – 11:00 – Presentación do proxecto HELP e dos seus membros
11:00 – 11:30 – Análise de necesidades
11:30 – 11:50 – Presentación da plataforma web do proxecto HELP
11:50 – 12:00 – Quenda libre de intervención e palabras de clausura

Asistiron un total de 57 persoas, entre membros do Departamento de tradución, estudantes e persoas alleas á facultade. Tras as palabras de benvida e agradecemento do profesor Alberto Álvarez Lugrís, tomou a palabra a profesora Kowalczys, que expresou a súa gratitude pola posibilidade de presentar o proxecto e se amosou moi satisfeita polo grande número de asistentes. Todas as persoas presentes recibiron folletos informativos en inglés ou castelán, así como cartóns de visita do proxecto cos datos de contacto.

Vista previa dun módulo sobre Ética

Vista previa dun módulo sobre Ética

A profesora Kowalczys comezou facendo referencia aos posibles beneficios que os membros da comunidade universitaria poden obter do programa Erasmus+, como os programas de mobilidade (no que algúns dos estudantes asistentes xa participaran)  ou o financiamento de proxectos. A seguir presentouse o proxecto e os seus obxectivos e a audiencia amosouse especialmente interesada nos produtos finais, tales como a aplicación para plataformas móbiles ou a plataforma web. A continuación fíxose fincapé nos resultados do proxecto e xurdiu un pequeno debate sobre cuestións como a metodoloxía de traballo, o enfoque multicultural, a plataforma Moodle, etc.

A profesora Kowalczys fixo despois unha presentación de distintos materiais educativos producidos no seo do proxecto, referíndose especialmente a dous módulos médicos e a un módulo intercultural, dos cales amosou distintos documentos en formato pdf, vídeos de animación e mesmo unha curtametraxe (Jafar) sobre prexuízos raciais.

Na quenda de preguntas do público, a profesora Kowalczys respondeu a cuestións relacioandas coas aplicacións móbiles, a xestión da documentación do proxecto, a posibilidade de colaborar como voluntarios, etc.

Rematou o acto co agradecemento pola atención prestada durante unha longa sesión de dúas horas, cun chamamento a colaborar como voluntarios no desenvolvemento do proxecto e coa promesa de ofrecer a maior brevidade posible a totalidade dos materiais de aprendizaxe en canto remate definitivamente a fase de elaboración dos mesmos.

Nos seguintes enlaces pódense descargar distintos documentos relacionados co proxecto HELP e co acto de presentación:

 

 

 

Deixa unha resposta


+ oito = 14


− un = 1

Creative Commons License
Os textos e materiais publicados nesta bitácora están regulados, salvo que se indique o contrario, por unha licenza de Recoñecemento - Non Comercial - Sen Obra Derivada .3.0 de Creative Commons.