Publicacións

En breve iranse engadindo os PDF de cada publicación.

En construción

Dicionario
Monografías
Edición de libros
Artigos e capítulos de libros
Píldoras, relatorios e conferencias en video
Reseñas

• Dicionario

1. Dicionario CLUVI inglés-galego. 2ª edición, 2008. 1ª edición (versión 1.5), 2006. Vigo: Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo. Coautor xunto con Xavier Gómez Guinovart e Eva Díaz Rodríguez. Obra de consulta en liña.

• Monografías

1. Os falsos amigos da tradución. Criterios de estudio e clasificación. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 1997.

2. Estilística comparada da tradución. Proposta metodolóxica e aplicación práctica ó estudio do corpus TECTRA de traducións do inglés ó galego. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 2001.

• Edición de libros
1. Gómez Guinovart, Javier, Lorenzo Suárez, M. Anxo, Pérez Guerra, Javier & Álvarez Lugrís, Alberto (eds.) (1999) Panorama de la investigación en lingüística informática. Volume monográfico da revista RESLA. Madrid: RESLA.

2. Álvarez Lugrís, Alberto & Fernández Ocampo, Anxo (eds.) (1999) Volume I da Colección “anovar/anosar estudios de tradución e interpretación”. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.

3. Álvarez Lugrís, Alberto & Fernández Ocampo, Anxo (eds.) (1999) Volume II da Colección “anovar/anosar estudios de tradución e interpretación”. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.

4. Álvarez Lugrís, Alberto & Fernández Ocampo, Anxo (eds.) (1999) Volume III da Colección “anovar/anosar estudios de tradución e interpretación”. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.

5. Álvarez Lugrís, Alberto, Eminowicz-Jaśkowskiej, Teresa & Filipowicz-Rudek, Maria (eds.) (2003) Almanach Galicyjski nr º1. Cracovia: Ksiegarnia Akademicka.

6. Delisle, Jean, Lee-Jahnke, Hanna & Cormier, Monique (dirs.) (2001) Terminoloxía da tradución. Tradución galega e edición de Alberto Álvarez Lugrís & Anxo Fernández Ocampo. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2003.

7. Yuste Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (eds.) Estudios sobre traducción: teoría, didáctica, profesión. Colección Tradución & Paratradución, vol. 1. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2005.

8. Gómez Penas, María Dolores (coord.); Álvarez Lugrís, Alberto; Fraga Méndez, María Amelia; MacArthy, Ann; Moscoso Mato, Eduardo (eds.) A identidade galega e irlandesa a través dos textos. Galcian and Irish Identity through Texts. Servicio de publicacións e intercambio científico da Universidade de Santiago de Compostela. 2005.

9. Yuste Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (dirs. da colección) Tradución e Política editorial de Literatura infantil e xuvenil (Luna Alonso, Ana & Montero Küpper, Silvia eds.). Colección Tradución & Paratradución, vol. 2. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2006.

10. Yuste Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (dirs. da colección) Signes et levées de pierre. Signos e pedras erguidas (Yves Bergeret & Anxo Fernández Ocampo). Colección Tradución & Paratradución, vol. 3. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2009.

11. Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (dirs. da colección) Tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña, Montero Domínguez, X. (ed.). Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. Colección Tradución & Paratradución, vol. 4. 2010.

• Artigos e capítulos de libros

1. “Os falsos amigos da tradución”, en Donaire, nº 5, Outubro 1995, pp. 8-15.

2. “Informática e análise textual”, en Gómez Guinovart e Lorenzo Suárez (eds.) (1996) Lingüística e informática. Santiago de Compostela: Tórculo Edicións, pp. 87 -152.

3. “Tradución: texto, contexto, cotexto” en Caneda Cabrera e Pérez Guerra (eds.) (1996) Os estudios ingleses no con-texto das novas tendencias. Vigo: Universidade de Vigo, pp. 211-242.

4. “Praecavere Necesse Est, or Tu Quoque, Brutus?”, en Kinga Klaudy & János Kohn (eds.) (1997) Transferre Necesse Est. Proceedings of the 2nd International Conference on Current Trends in Studies of Translation and Interpreting. 5-7 September, 1996, Budapest, Hungary. Budapest: Scholastica Kiadó, pp. 358-363.

5. “Repertorio de refráns inglés-galego”, en Cadernos de Lingua, nº 15, 1º semestre de 1997, pp. 97-118.

6. “A tradución de elementos culturais de textos ingleses medievais ó galego: o caso de Dame Sirith”, en Fernández-Corugedo (ed.) (1997) Many Sundry Wits Gathered Together. Actas do I Congreso Internacional de Filoloxía Inglesa da Universidade da Coruña. 1995. A Coruña: Servicio de Publicacións da Universidade da Coruña, pp. 25-34.

7. “O tradutor e as malas compañas”, en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 3, 1997, pp. 75-86.

8. “Notas para a definición dunha estilística comparada da tradución”, en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 4, 1998, pp. 25-40.

9. “Técnicas de representación en la lexicografía plurilingüe”, en Gómez Guinovart, Lorenzo Suárez, Pérez Guerra & Álvarez Lugrís (eds.) (1999) Panorama de la investigaciónen lingüística informática. Madrid: RESLA, pp. 215-245.

10. “O concepto de tradución nas Estilísticas Comparadas tradicionais”, en Iglesias Rábade & Núñez Pertejo (eds.) (1999) I Congreso de Lingüística Contrastiva. Lenguas y Culturas. Actas. Santiago de Compostela, 21-23 de mayo, 1988. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, pp. 97-102.

11. “Notes on the Place of Comparative Stylistics within the Field of Descriptive Translation Studies”, en Álvarez Lugrís & Fernández Ocampo (eds.) (1999) Anovar/anosar. Volume I, Colección anovar/anosar estudios de tradución e interpretación, pp. 139-147.

12. “Textual Competence in the Translation Classroom” en Álvarez Lugrís & Fernández Ocampo (eds.) (1999) Anovar/anosar. Volume II, Colección anovar/anosar estudios de tradución e interpretación, pp. 33-38.

13. “Interferencias léxicas nos alumnos de tradución” en Álvarez Lugrís & Fernández Ocampo (eds.) (1999) Anovar/anosar. Volume III, Colección anovar/anosar estudios de tradución e interpretación, pp. 11-15.

14. “Investigating Microshifts in Context: Comparative Stylistics within Descriptive Translation Studies”, en Vande Walle, Jean.Marie (comp.) (1999) Traduction-Transition. Actes du Xve congrès mondial de la Fédération internationale des traducteurs (FIT). Mons (B), 6-10 août 1999. Volume I. París: Elma Edities.

15. A tradución do inglés ó galego: proposta de Estilística Comparada en Teses de doutoramento da Universidade de Vigo. Cursos 1997-98 e 1998-99. Vigo: Universidade de Vigo, 2000. Edición en CD-ROM.

16. “Bases para el desarrollo de una metodología descriptiva en estilística comparada”, en DEA – Documentos de Español Actual, nº 2, 2000, pp. 7-23.

17. “Notas sobre o papel da tradución na configuración do sistema literario galego” en Między oryginałem a przekładem, nº 6, 2000, pp. 123-144.

18. “TECTRA: teoría y práctica de las investigaciones con corpus en el marco de los Estudios de Tradución”, en TRANS, nº 5, 2001, pp. 185-204.

19. “En torno a la unidad de tradución y la unidad de análisis de la tradución en Estilística Comparada” en Hermeneus, nº 3, 2001, PP. 61-81.

20. “La hipótesis de explicitación: ¿universal de la tradución o tendencia? Estudio realizado sobre el corpus TECTRA de traducciones del inglés al gallego”, en Barr, Martín Ruano & Torres del Rey (eds.) (2001) Ultimas corrientes teóricas en los Estudios de tradución y sus aplicaciones. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Pp. 22-33.

21. “Notas para una historia de la tradución literaria en Galicia”, en Pajares, Merino & Eguíluz (eds.) (2001) Trasvases culturales: literatura, cine, tradución. Vitoria: Facultad de Filología de la Universidad del País Vasco. Pp. 61-70.

22. “La literatura como fuente de textos para el estudio y análisis de normas de tradución”, en Pajares, Merino & Eguíluz (eds.) (2001) Trasvases culturales: literatura, cine, tradución. Vitoria: Facultad de Filología de la Universidad del País Vasco. Pp. 455-459.

23. “Notas para o estudio da hipótese de explicitación”, en Viceversa. Revista Galega de Tradución, nº 7-8 (2001-02), pp. 131-148.

24. “Aplicación do etiquetario sintáctico do SLI ó corpus de traducións TECTRA”, en Viceversa. Revista Galega de Tradución, nº 7-8 (2001-02), pp. 207-230. En colaboración con José Luis Aguirre Moreno e Xavier Gómez Guinovart.

25. “Vello ceo nórdico”, en Viceversa. Revista Galega de Tradución, nº 7-8 (2001-02), pp. 289-292.

26. “Etiquetario morfosintáctico del SLI para corpus de lengua gallega: aplicación al corpus paralelo TECTRA”, en Procesamiento del Lenguaje Natural, nº 28, 2002, pp. 23-34. En colaboración con José Luis Aguirre Moreno e Xavier Gómez Guinovart.

27. “La promoción y difusión de la literatura inglesa en España y de las literaturas hispánicas en los países de habla inglesa: el caso gallego”, en Solana, Maite (ed.) Actas del I Simposio sobre literatura inglesa y literaturas hispánicas. En prensa.

28. “Rola przekładu w galicyjskim systemie literackim” (O papel da tradución no sistema literario galego), en Álvarez Lugrís, Eminowicz-Jaśkowskiej & Filipowicz-Rudek (eds.) (2003) Almanach Galicyjski nr º1. Cracovia: Ksiegarnia Akademicka. Pp. 67-81.

29. “Alinhamento e etiquetagem de corpora paralelos no CLUVI (Corpus Lngüístico da Universidade de Vigo)”, en Almeida, J.J. (ed.) (2003) Actas do Workshop CP3A 2003, Corpora Paralelos: Aplicações e Algoritmos Associados. Braga: Universidade de Braga. [http://sli.uvigo.es/CLUVI/SLI-CPA3.pdf]. En colaboración con José Luis Aguirre Moreno, Xavier Gómez Guinovart, Santiago González Lopo, Lara Santos Hernández e Iago Bragado.

30. “Adquisición de recursos básicos de lingüística computacional del gallego para apliacciones informáticas de tecnología lingüística”, en Bermejo Rubio & Saiz Noeda (eds.) (2003) Procesamiento del Lenguaje Natural, nº 31, 2003, pp. 303-305. En colaboración con Luz Castro Pena, Ángel López López, José Ramom Pichel Campos, José Luis Aguirre Moreno, Xavier Gómez Guinovart, Elena Sacau Fontenla e Lara Santos Suárez.

31. “O papel da teoría lingüística no desenvolvemento da teoría da tradución”, en Doval Reixa & Pérez Rodríguez (eds.) (2003) Adquisición, enseñanza y contraste de lenguas, bilingüísmo y tradución. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, pp. 17-25.

32. “Ó redor da competencia tradutora”, en Yuste Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (eds.) Estudios sobre tradución: teoría, didáctica, profesión. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2005. Pp. 131-146.

33. “O papel da tradutoloxía na formación de tradutores”, en Yuste Frías, José & Álvarez Lugrís, Alberto (eds.) Estudios sobre tradución: teoría, didáctica, profesión. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. 2005. pp. 51-58.

34. “Galicia, Irlanda e o Leabhar Gabhala. O mito celta no proceso de construcción da identidade nacional galega”, en María Dolores Gómez Penas (coord.) A identidade galega e irlandesa a través dos textos. Galcian and Irish Identity through Texts. Servicio de publicacións e intercambio científico da Universidade de Santiago de Compostela. 2005. Pp. 55-92.

35. “Nación e tradución en Plácido Castro”, en Congreso sobre Plácido Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 2006. Pp. 217-237.

36. “O Diccionario CLUVI inglés-galego”, en Longalingua, nº 20 (setembro 2008), pp. 33-35.

37. “O uso de TEMA como ferramenta didáctica na Licenciatura de Tradución e Interpretación”, en VV.AA. Propostas innovadoras na docencia universitaria. Vigo: Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa. 2009. Pp. 33-40. [Documento en Liña: presentación; videoIII Xornadas de Innovación Educativa organizadas pola Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa. Vigo, 12 de decembro de 2008].

38. “Castro del Río, Plácido Ramón”, en Diccionario histórico de la traducción en España. Lafarga & Pegenaute (eds.), Madrid: Gredos, 2009. Pp. 188-189.

39. “Representación de la información lexicográfica en el Diccionario CLUVI inglés-galego”, en Los caminos de la lengua. Estudios en homenaje a Enrique Alcaraz Varó. Cifuentes, Gómez, Alillo, Mateo & Yus (eds.), Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2010, pp. 351-364.

40. “La Asociación de Tradutores Galegos (ATG)”, en Translation Quality Assessment Policies from Galicia. Luna Alonso, Montero Küpper & Valado Fernández (eds.), Berna: Peter Lang, 2011, pp. 179-187.

41. “To the Winds Our Sails. Irish Writers Translate Galician Poetry”, en Boletín Galego de Literatura, nº 45-1, 2011, pp. 339-344.

42. «Elaboración de un corpus para la investigación en T&I», en Traducción para la comunicación internacional. Montero Domínguez (ed.), Granada: Editorial Comares, 2013, pp. 3-19.

43. “O dicionario moderno inglés-galego”, en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 17-18, 2011-2012, pp. 155-165.

44. «Paratraducción editorial» en Montero Domínguez, Xoán [ed.] Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien: Peter Lang, 2014. Col. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation, dirigida por Gerd Wotjak, vol. 96, ISBN: 978-3-631-65302-9. DOI: 10.3726/978-3-653-04446-1, pp. 15-33.

45. “Léxicografía bilingüe práctica basada en corpus: planificación y elaboración del Diccionario Moderno Inglés-Galego”, en Domínguez Vázquez, Mª José, Gómez Guinovar, Xavier & Valcárcel Riveiro (eds.) Lexicografía de las lenguas románicas. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva. Berlin/München/Boston: Walter de Gruyter, 2015, pp. 31-48.

• Píldoras, relatorios e conferencias en video

1. “O uso de TEMA como ferramenta didáctica na Licenciatura de Tradución e Interpretación”, relatorio presentado nas III Xornadas de Innovación Educativa na Universidade, celebradas na Universidade de Vigo o 12 de decembro de 2008. Dispoñible no enderezo < http://tv.uvigo.es/video/5097>.

2. “Leabhar Gabhala: Paratranslation of a National Founding Myth”, conferencia presentada no II Coloquio internacional de Vigo sobre Paratradución”, celebrado na Facultade de Filoloxía e Tradución os días 3-5 de xuño e 27 de novembro de 2009. Dispoñible no enderezo < http://tv.uvigo.es/video/14372>.

3. “Rewriting and Paratranslating History in the Creation of Etiological Myths”, píldora T&P dispoñible no enderezo < http://tv.uvigo.es/video/25495>. Este audiovisual presentouse no VII International Conference on Translation: the Paratextual Elements in Translation”, organizado polo Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona e celebrado en Cerdanyola del Vallès os días 21 e 22 de xuño de 2010.

Reseñas

1. Cara ó faro, de Manuela Palacios e Xavier Castro, tradución de To the Lighthouse, de Virginia Woolf, en Grial nº 121, 1994.

2. Coherence, Cohesion and Continuity. Theoretical Foundations for Document Design, de Kim Sydow Campbell, publicada na revista Language en Outono do 1995.

3. Dicionario Oxford Español – Inglés – Español, en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 2, 1996, pp. 239-248.

4. Descriptive Translation Studies —and Beyond, de Gideon Toury, en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 3, 1997, pp. 157-162.

5. Memes of Translation, de Andrew Chesterman, en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 5, 1999, pp. 149-153.

6. “XV Congreso da Federación Internacional de Tradutores, Mons, Agosto 1999” en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 5, 1999, pp.193-195.

7. “‘I Simposio sobre literatura inglesa y literaturas hispánicas. Hacia una colaboración profesional: Estrategias para la tradución’, Valencia, 21-23 de xuño de 1999” en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 5, 1999, pp.201-203.

8. “Versos do cárcere” (A balada do cárcere de Reading, de Óscar Wilde), en Guía dos Libros Novos, nº 1 (2003), p. 11.

9. “Redímenos, Señor, dos redentores” (Montedemo, de Hélia Correia), en Guía dos Libros Novos, nº 2 (2003), p. 11.

10. “Un clásico moi agardado” (Noite de reis. A tempestade, de William Shakespeare), en Guía dos Libros Novos, nº 4 (2004), p. 11.

11. “Irlanda, unha vez máis” (Anacos de Ulises, 1926, de James Joyce), en Guía dos Libros Novos, nº 5 (2004), p. 11.

12. “Romeo e Xulieta. O rei Lear” (Romeo e Xulieta. O rei Lea, de William Shakespeare), en Guía dos Libros Novos, nº 5 (2004), p. 16.

13. “O verso conquistado. Estranxeira na súa patria: catro poetas galegos, de Carmen Blanco”, en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 12, 2006. Pp. 169-172.

14. “VI Premio Plácido Castro de Tradución”, en Viceversa. Revista galega de tradución, nº 12, 2006. P. 209.

Creative Commons License
Os textos e materiais publicados nesta bitácora están regulados, salvo que se indique o contrario, por unha licenza de Recoñecemento - Non Comercial - Sen Obra Derivada .3.0 de Creative Commons.