Perfil de egreso

A meirande parte das doutorandas e doutorandos do programa son persoas activas no mercado laboral: nalgúns casos son tradutores/as e/ou intérpretes profesionais, noutros casos contamos con profesores e profesoras de distintas universidades e centros de ensino secundario de España e Portugal, traballadores por conta allea e algunhas persoas que reúnen dúas destas condicións. Así, por exemplo, contamos no noso alumnado con máis de 30 persoas (>50%) que se dedican profesionalmente á tradución, ben como autónomas ben como traballadoras por conta allea; 14 persoas (29,5%) vinculadas profesionalmente ás Universidades de Vigo ou ao ISCAP (Instituto Superior de Contabilidade e Administración do Porto); e 7 persoas (13,5%) docentes en institutos de ensino secundario e escolas oficiais de idiomas de Galicia e do País Vasco.

As competencias adquiridas no Programa de doutoramento en Tradución e paratradución adecúanse por unha banda ao nivel 4 do MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), publicado no Real Decreto 1027/2011, de 15 de xullo e, pola outra, ao Real Decreto 196/2016, de 13 de maio que establece os requisitos para a expedición do Suplemento Europeo ao Título de Doutoramento. O programa de douotoramento garante deste xeito que as persoas egresadas poidan solicitar o certificado de correspondencia para desenvolver investigacións en centros do EEES.

O 100% das persoas egresadas do programa, é dicir, as persoas que defenderon a súa tese de doutoramento (véxase a relación de teses defendidas) están traballando no mercado libre e/ou en centros de ensino superior de España e Portugal.